תנאים

ברוכים הבאים לתנאים וההגבלות של וילה רד נדל"ן, החלים על השימוש שלך באתר וילה רד נדל"ן.

להלן התנאים וההגבלות ("התנאים") לפיהם אתה ("משתמש") רשאי להשתמש באתר האינטרנט villa.red ("אתר האינטרנט"). אנא קרא עמוד זה בעיון. על ידי גישה ושימוש באתר האינטרנט, אתה מסכים ומסכים להיות מחויב, ללא שינוי, הגבלה או סייג, לתנאים. ניתן לשנות או לתקן את התנאים בכל עת על ידי עדכון הטקסט של דף זה. אתה מחויב לכל שינוי או תיקון כזה ולכן עליך לבקר בדף זה מעת לעת כדי לעיין בתנאים.

השימוש שלך באתר האינטרנט מהווה את הסכמתך לכל התנאים, התנאים וההודעות הכלולים כאן או בכל דרך אחרת המפורסמת באתר האינטרנט. (התוכן של הסכם כזה, כולל התנאים וכל התנאים וההודעות הנוספים הללו, נקראים ביחד "ההסכם".) אם אינך מקבל אף אחת מהוראות ההסכם, אל תשתמש באתר האינטרנט. .

1. גישה
אנו נספק לך גישה לאתר בהתאם לתנאים אלה.

2. ההתחייבויות שלך
2.1 מסכים לא להשתמש באתר (או בכל חלק ממנו) לכל מטרה בלתי חוקית ומסכים להשתמש בו בהתאם לכל החוקים הרלוונטיים;
2.2 מסכים לא להעלות או לשדר דרך האתר וירוסי מחשב, וירוסי מאקרו, סוסים טרויאניים, תולעים או כל דבר אחר שנועד להפריע, להפריע או לשבש את נהלי הפעולה הרגילים של מחשב;
2.3 לא תעלה או תשדר דרך האתר כל חומר שהוא לשון הרע, פוגע, או בעל אופי מגונה או מאיים, או העלול לגרום למטרד, אי נוחות או חרדה מיותרת;
2.4 לא יעשה שימוש באתר באופן שעלול לגרום לכך שהאתר ייקטע, ייפגע, ייעשה פחות יעיל או כך שיעילותו או תפקודיו של האתר ייפגעו בכל דרך שהיא;
2.5 לא ישתמש באתר בכל דרך המפרה או מפרה זכויות של כל אדם, חברה או חברה (לרבות, אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות סודיות או זכויות פרטיות);
2.6 מסכים שבמקרה שיש לך זכות, תביעה או תביעה כלשהי נגד משתמשים כלשהם הנובעים מהשימוש של אותו משתמש באתר, אזי תנקוט זכות, תביעה או פעולה כאמור ללא תלות וללא פניה אלינו.

3. שִׁפּוּי
3.1 אתה מסכים להיות אחראי באופן מלא לכל התביעות, החבות, הנזקים, ההפסדים, העלויות וההוצאות, לרבות הוצאות משפט, שנגרמו לנו ונובעים מכל הפרה של התנאים על ידך או כל התחייבות אחרת. הנובעים משימושך באתר, או משימוש של כל אדם אחר הנכנס לאתר באמצעות המחשב האישי או חשבון הגישה לאינטרנט.

4. הזכויות שלנו
אנו שומרים לעצמנו את הזכות:
4.1 לשנות או לבטל, באופן זמני או קבוע, את האתר (או כל חלק ממנו) עם או בלי הודעה אליך ואתה מאשר כי לא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי או ביטול של האתר;
4.2 שנה תנאים אלה מעת לעת, והמשך השימוש שלך באתר (או בכל חלק ממנו) בעקבות שינוי כאמור ייחשב כהסכמתך לשינוי כאמור. באחריותך לבדוק באופן קבוע כדי לקבוע אם התנאים שונו. אם אינך מסכים לשינוי כלשהו בתנאים, עליך להפסיק לאלתר את השימוש באתר.
4.3 אנו נשתמש במאמצינו הסבירים לתחזק את האתר. האתר נתון לשינויים מעת לעת. לא תהיה זכאי לכל פיצוי משום שאינך יכול להשתמש באף חלק מהאתר או בגלל כשל, השעיה או ביטול של האתר כולו או חלקו עקב נסיבות שאינן בשליטתנו.

5. קישורים של צד שלישי
בניסיון לספק ערך מוגבר למשתמשים שלנו, אנו עשויים לספק קישורים לאתרים או משאבים אחרים. אתה מאשר ומסכים שאנחנו לא אחראים לזמינותם של אתרים או משאבים חיצוניים כאלה, ואיננו תומכים ואינם אחראים או אחראים, במישרין או בעקיפין, לנוהלי הפרטיות או לתוכן (כולל תוכן שווא או לשון הרע) של תוכן כזה. אתרי אינטרנט, לרבות (ללא הגבלה) כל פרסום, מוצרים או חומרים או שירותים אחרים באתרים או משאבים כאלה או זמינים מהם, ולא בגין כל נזק, אובדן או עבירה שנגרמו או נטען שנגרמו על ידי, או בקשר עם, השימוש או הסתמכות על כל תוכן, מוצרים או שירותים כאלה הזמינים באתרים או משאבים חיצוניים כאלה.

6. מעקב
יש לנו את הזכות, אך לא החובה, לפקח על כל פעילות ותכנים הקשורים לאתר. אנו עשויים לחקור כל הפרה מדווחת של תנאים או תלונות אלה ולנקוט כל פעולה שנראה לנו לנכונה (שעשויה לכלול, אך לא מוגבלת ל, הנפקת אזהרות, השעיה, סיום או צירוף תנאים לגישה שלך ו/או הסרת חומרים כלשהם מה- אתר אינטרנט).

7. הנתונים שלך
אנו מכבדים את המידע האישי שלך
אתה צריך להיות מודע לכך:
7.1 אם נתבקש על ידי המשטרה או כל רשות רגולטורית או ממשלתית החוקרת חשד לפעילות בלתי חוקית, או עם קבלת צו בית משפט, למסור את המידע האישי שלך ו/או מידע הנוגע לפעילותך בעת השימוש באתר, נעשה זאת;
7.2 אנו שומרים לעצמנו את הזכות על פי שיקול דעתנו הסביר לחשוף פרטים על השימוש שלך באתר ביחס לכל הליכים משפטיים, או כל מאוימים, בקשר עם השימוש שלך, או השימוש של כל מי שבשליטתך, באתר בין אם בקשר עם העניינים המפורטים בתנאים אלה או בדרך אחרת;
7.3 אנא עיין במדיניות הפרטיות שלנו, המהווה חלק מתנאים אלה.

8. קניין רוחני וזכות שימוש
8.1 אתה מאשר ומסכים שכל זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים וכל זכויות הקניין הרוחני האחרות בכל החומר או התוכן המסופקים כחלק מהאתר יישארו בכל עת נתונות לנו או לבעלי הרישיונות שלנו. אתה רשאי להשתמש בחומר זה רק לפי אישור מפורש מאתנו.
8.2 האתר הינו זכויות יוצרים, כל הזכויות שמורות.

9. הודעות
אתה יכול לשלוח לנו הודעות במסגרת או בקשר לתנאים אלה בדוא"ל אל
box@villa.red

10. הגבלת האחריות
בעוד אנו נשתמש במאמצים סבירים לאמת את הדיוק של כל מידע שאנו מניחים באתר האינטרנט, איננו מתחייבים, בין אם מפורשת או משתמעת ביחס לדיוק שלו.
10.1 האתר מסופק על בסיס "כמות שהוא" ו"כפי שהוא זמין" ללא כל ייצוג או אישור. אלא אם צוין בתנאים והגבלות נפרדים הקשורים למוצר או שירות מסוים, איננו מתחייבים מכל סוג שהוא, בין מפורש או משתמע, ביחס לאתר, או למוצרים או לשירותים המוצעים באתר, בין אם על ידנו ובין בשמנו ( לרבות הורדות תוכנה בחינם) לרבות אך לא רק, אחריות משתמעת באיכות מספקת, התאמה למטרה מסוימת, אי-הפרה, תאימות, אבטחה, דיוק, מצב או שלמות, או כל אחריות משתמעת הנובעת ממהלך של עסקה או שימוש או מסחר .
10.2 אלא אם צוין בתנאים והגבלות נפרדים הקשורים למוצר או שירות מסוים, איננו מתחייבים שהאתר או המוצרים או השירותים המוצעים באתר בין על ידינו ובין בשמנו (כולל הורדות תוכנה בחינם) יעמדו בדרישותיך או יעמדו בדרישותיך. להיות ללא הפרעה, בזמן, מאובטח או נקי מטעויות, שהפגמים יתוקנו, או שהאתר או השרת שהופך אותו לזמין או מוצרים או שירותים המוצעים באתר בין על ידינו ובין בשמנו (כולל הורדות תוכנה בחינם) הם ללא וירוסים או באגים או שהם מתפקדים במלואם, מדויקים או אמינים. לא נהיה אחראים או חבים כלפיך לכל אובדן של תוכן או חומר כתוצאה מהעלאה או הורדה מהאתר.
10.3 על אף כל הוראה אחרת בתנאים, שום דבר לא יגביל את זכויותיך כצרכן.
10.4 אתה מאשר כי איננו יכולים להבטיח ולכן לא תהיה אחראי בשום צורה לאבטחה או לפרטיות של האתר ולכל מידע שנמסר או נלקח מהאתר על ידך.
10.5 לא נהיה אחראים בחוזה, בנזיקין או בכל דרך אחרת אם תיגרם לך אובדן או נזק בחיבור לאתר באמצעות קישור היפר-טקסט של צד שלישי.
10.6 לא נהיה אחראים, בחוזה, בעוולה (לרבות, ללא הגבלה, רשלנות), מצגים מוקדמים או מצגים אחרים (למעט מצגי שווא במרמה) או בכל דרך אחרת מתוך או בקשר עם האתר או המוצרים או השירותים המוצעים באתר אם על ידנו או בשמנו (כולל הורדות תוכנה בחינם) עבור:
10.6.1 הפסדים כלכליים כלשהם (לרבות ללא הגבלה אובדן הכנסות, רווחים, חוזים, חיסכון עסקי או צפוי); אוֹ
10.6.2 כל אובדן של מוניטין או מוניטין; אוֹ
10.6.3 כל הפסדים מיוחדים או עקיפים או תוצאתיים; בכל מקרה בין אם הפסדים כאמור היו בבחינת שיקול דעתו של מי מאיתנו במועד בו התרחש האירוע שגרם לאובדן.

11. ויתור
שום דבר לא יתפרש כוויתור מצדנו על כל הפרה קודמת או אחריה של הוראה כלשהי.

12. ההסכם כולו
תנאים אלה (כפי שתוקנו מעת לעת) מכילים את כל ההסכם בינך לבינינו הנוגע לנושא המכוסה ומחליפים כל הסכמים, הסדרים, התחייבויות או הצעות קודמים, בכתב או בעל פה, בינך לבינינו ביחס לעניינים אלה. שום הסבר בעל פה או מידע בעל פה שניתנו על ידי מי מאיתנו לא ישנו את הפרשנות של תנאים אלה. אתה מאשר כי, בהסכמתך לקבל תנאים אלה, לא הסתמכת על מצג כלשהו, ​​אלא במידה שאותו הוצג במפורש מצג בתנאים אלה, ואתה מסכים שלא יהיה לך סעד בגין כל מצג שווא שלא הפך. תנאי של תנאים אלה, למעט שההסכם שלך הכלול בסעיף זה לא יחול לגבי כל מצג שווא מרמה בין אם זה הפך לתנאי של תנאים אלה ובין אם לאו.

השווה רישומים

לְהַשְׁווֹת